Geen producten (0)

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Lingerie Maken.be. Het plaatsen van een bestelling op de website van Lingerie Maken.be leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 

Lingerie Maken.be behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand kwam.

DEFINITIES

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Lingerie Maken.be: de webshop van de eenmanszaak van Daniël Jacobs waarop producten worden aangeboden en verkocht aan klanten.

- Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website Lingerie Maken.be.

- Bestelling: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Lingerie Maken.be  en de klant met betrekking tot de producten die worden aangeboden.

- Producten: alle goederen aangeboden via Lingerie Maken.be  die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

BEDRIJFSGEGEVENS

Daniël Jacobs

Priesterse Heidestraat 30

3560 LUMMEN

België

info@lingeriematerialen.be

Tel: +0032-479.72.92.28

BE 0722.832.023

Handelsregisternr.: 722.832.023

 

AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en Lingerie Maken.be komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Lingerie Maken.be hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Lingerie Maken.be behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

- wanneer een product niet voorradig is,

- bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,

- bij overmacht.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.                                       Lingerie Maken.be heeft het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment. Producten worden evenwel steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 

BETALINGEN

Online betalingen gebeuren via PAYPAL waarmee men kan betalen met een kredietkaart. Voor betalingen via PAYPAL worden transactiekosten mee verrekend in de factuur aan de klant. Deze bijkomende kost is ook te zien bij het afhandelen van een bestelling op Lingeriematerialen.be. Per betaling via PAYPAL is de transactiekost € 0,35 + 3,5% van het totale bestelde bedrag. Deze kosten zijn volledig ten laste van de klant om gebruik te kunnen maken van het online betalingssysteem.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd nadat het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Lingerie Maken.be.

 

Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:

Daniël Jacobs

Priesterse Heidestraat 30

3560 LUMMEN

België

Bank: BELFIUS

IBAN: BE70 0689 3365 3925

BIC: KREDBEBB

Bij betaling bij afhaling zal Lingerie Maken.be de klant via e-mail contacteren om een afhaalmoment af te spreken. Wanneer de klant niet binnen 10 werkdagen reageert om een afhaling af te spreken, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Lingerie Maken.be bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

LEVERINGEN

 

Lingerie Maken.be levert enkel naar de landen die deel uitmaken van de Benelux (België, Nederland, Luxembourg).

Lingerie Maken.be streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden,  binnen drie werkdagen na ontvangst van betaling te versturen.

Deze levertijden gelden als indicatie en verlenen bijgevolg geen rechten.

Bij afhalingen zal Lingerie Maken.be de klant via e-mail contacteren om een afhaalmoment af te spreken. Wanneer de klant niet binnen 10 werkdagen reageert om een afhaling af te spreken, wordt de bestelling automatisch geannuleerd, tenzij de bestelling reeds werd betaald.

Indien een product niet in voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt, is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail zodat we het leveringsprobleem kunnen nagaan.

Indien tengevolge leveringsproblemen bij een leverancier van Lingerie Maken.be de leveringsdatum met 15 werkdagen wordt overschreden brengt Lingerie Maken.be  de klant hiervan per  e-mail op de hoogte. Desgevallend heeft de klant het recht zijn bestelling te annuleren en zal Lingerie Maken.be binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terugstorten op de rekening die Lingerie Maken.be heeft doorgekregen van de klant

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres.

Lingerie Maken.be kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

VERZENDKOSTEN

Leveringen zullen gebeuren via BPOST.

Voor leveringen in België worden volgende verzendkosten aangerekend :

- bestelbedrag tot € 25: verzendkosten € 4,50

- bestelbedrag vanaf € 25: verzendkosten € 6

- bestelbedrag vanaf € 50: verzendkosten € 7

- bestelbedrag vanaf € 75: verzendkosten € 8

- bestelbedrag vanaf € 100: verzendkosten € 10

 

Voor leveringen in Nederland en Luxembourg worden volgende verzendkosten aangerekend :

- bestelbedrag tot € 25: verzendkosten € 6

- bestelbedrag vanaf € 25: verzendkosten € 8

- bestelbedrag vanaf € 50: verzendkosten € 10

- bestelbedrag vanaf € 75: verzendkosten € 12

- bestelbedrag vanaf € 100: verzendkosten € 14

OMRUILING

De klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.

Desgevallend dient de klant Lingerie Maken.be onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail. De om te ruilen producten dienen teruggestuurd binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. In hoger vermelde e-mail dient de klant aan te geven tegen welk product hij wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt Lingeriematerialen.be de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:

Daniël Jacobs

Priesterse Heidestraat 30

3560 LUMMEN

België

VERZAKING

De klant heeft het recht, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, te verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

Desgevallend vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Wanneer de klant rechtmatig verzaakt betaalt Lingerie Maken.be binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs aan de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Daniël Jacobs

Priesterse Heidestraat 30

3560 LUMMEN

België

FABRICAGEFOUTEN

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont dient de klant deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden. De klant dient het product terug te sturen, de verzendkosten hiervoor zijn ten laste van Lingerie Maken.be en zullen binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de teruggezonden producten aan de klant worden terugbetaald.  Lingerie Maken.be  zal de klant een nieuw product sturen. In overleg met de klant zal worden bepaald of dit hetzelfde dan wel een alternatief product is..Indien de klant opteert voor een alternatief product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval.  De verzendkosten voor het nieuwe product zijn uitzonderlijk ten laste van Lingerie Maken.be.

Producten die fabricagefouten vertonen dienen teruggestuurd naar het volgend adres :

Daniël Jacobs

Priesterse Heidestraat 30

3560 LUMMEN

België

  

PRIVACY

 Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.  Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@ Lingerie Maken.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

 

COPYRIGHT

 Op alle foto’s en beelden van Lingerie Maken.be is copyright van toepassing.

Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

 

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eenmanszaak van Daniël Jacobs.

 

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Lingerie Maken.be zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Leuven bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

 

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Lingerie Maken.be zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

Lingeriemaken.be gebruikt google analytics en heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Het IP-adres is gemaskeerd, "gegevens delen" is uitgezet.

Er worden geen andere google diensten gebruikt met de Google Analytics-cookies.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.